کلاسهای ویژه بهمن ۹۸

کلاس ها شروع روز برگزاری ساعت اساتید جلسات شهریه (به تومان)
دوره حسابداری ویژه بازار کار ۹۸/۱۱/۱۵____
۸:۳۰الی ۱۲
 
۱۴الی ۱۸
استاد مشایخ دو ترم (هر ترم ۶ جلسه ) ۱,۱۴۰,۰۰۰
کارگاه یک روزه اظهار نامه ارزش افزوده ۹۸/۱۱/۱۵____ ۱۰الی ۱۳ استاد نجفی _________ ۲۵۰,۰۰۰  
کارگاه یک روزه گزارش فصلی ماده ۱۶۹ مکرر ۹۸/۱۱/۱۵____ ۱۰ الی ۱۳ استاد نجفی _________ ۲۵۰,۰۰۰  
اکسل مقدماتی _____ ____ ۱۴ الی ۱۶ , ۱۶ الی ۱۸ , ۱۸الی ۲۰ دکتر محمدی ۸ جلسه (هفته ای دو روز) ۴۲۴,۰۰۰
اکسل پیشرفته _____ ___ ۱۴ الی ۱۶ , ۱۶ الی ۱۸ , ۱۸الی ۲۰ دکتر محمدی ۱۰ جلسه (هفته ای دو روز) ۶۲۲,۰۰۰
کارگاه مقاله نوسی _____ ___ ۱۰الی ۱۳ دکتر محمدی دو جلسه ۱۵۰,۰۰۰  
تحلیل مالی مقدماتی _____ ____ ۱۴ الی ۱۶
۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰
دکتر محمدی ۸ جلسه ۲۴۰,۰۰۰
تحلیل مالی پیشرفته _____ ____ ۱۶الی ۱۸
۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰
دکتر محمدی ۱۰ جلسه ۲۸۰,۰۰۰

ارائه گواهی نامه دانش فنی

بهره مندی از اساتید مجرب دانشگاه ها و دکترین این حوزه

آموزش عملی و اجرایی ویژه بازار کار(متفاوت با سیستم آموزشی دانشگاه)

تاکید واهمیت به یادگیری و الزام دانشجو

امکان اشتغال پس از پایان دوره های آموزشی درهمین شرکت