گونه‌ای از حسابداری است، که اطلاعات مالی را در قالب ترازنامه ها و صورت‌های سود و زیان، برای استفاده داخلی سازمان‌ها و کارکنان شرکت‌ها، همچنین برای گزارش‌دهی به سهام‌داران، سازمان‌های دولتی و ناظران جمع‌آوری، تحلیل و ارائه می‌کنند.

حسابداری مالی

حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود، زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، در قالب ترازنامه ها و صورت‌های سود و زیان اطلاعات لازم را درباره واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌نفع قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند.حسابداری با نام سیستم اطلاعاتی برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر سازمان‌ها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات این گونه رویدادها به تصمیم‌گیرندگان، طراحی شده‌است که شامل :

امور پرسنلی و اداری

تهیه‌ی صورت‌های مالی

بستن حساب‌ها

حسابداری مالی

گونه‌ای از حسابداری است، که اطلاعات مالی را در قالب ترازنامه ها و صورت‌های سود و زیان، برای استفاده داخلی سازمان‌ها و کارکنان شرکت‌ها، همچنین برای گزارش‌دهی به سهام‌داران، سازمان‌های دولتی و ناظران جمع‌آوری، تحلیل و ارائه می‌کنند.

حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود، زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، در قالب ترازنامه ها و صورت‌های سود و زیان اطلاعات لازم را درباره واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌نفع قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند.حسابداری با نام سیستم اطلاعاتی برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر سازمان‌ها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات این گونه رویدادها به تصمیم‌گیرندگان، طراحی شده‌است که شامل :

امور پرسنلی و اداری

تهیه‌ی صورت‌های مالی

بستن حساب‌ها

کنترل، تجزیه‌وتحلیل حساب‌هاتهیه‌ی ترازنامه و دفاتر قانونی