گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران

ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران

شماره: ۶۰۶۲۲/۲۱۰

تاریخ: ۲۱/۰۷/۱۳۸۸

پیوست: دارد

بخشنامه

۰۴۹ ۱۳۸۸ بند یک ماده ۲ و ماده ۵۹ م
مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی
موضوع ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران
تصویر تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ ک مورخ ۳۱/۵/۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مندرج در شماره ۱۸۷۸۱ مورخ ۲/۶/۸۸ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص معاوضه اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش با ساختمانهای مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی مصوب ۱۳۸۵ جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

 

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

 

دامنه کاربرد:۱- داخلی¯                   ۲- خارجی¯ مرجع پاسخگویی: دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای              بین المللی تلفن:۳۹۹۰۳۹۲۳
تاریخ اجراء:۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مدت اجراء:- مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:

شماره: ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ک

تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۳۸۸

پیوست:

وزارت آموزش و پرورش – وزارت مسکن و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۸۹۱۱/ت ۴۱۶۵۶هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷ تصویب نمودند:

۱- وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب ۱۳۸۵- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

۲- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد.

۳- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (۱) توافق نماید.

محمد احمدی نژاد

رئیس جمهور

روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۸۱

 

شماره:۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ک

تاریخ:۳۱/۰۵/۱۳۸۸

تصویب نامه در خصوص واگذاری اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده

وزارت آموزش و پرورش پس از تغییر کاربری

وزارت آموزش و پرورش – وزارت مسکن و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۸۹۱۱/ت ۴۱۶۵۶هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷ تصویب نمودند:

۱- وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب ۱۳۸۵- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

۲- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد.

۳- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (۱) توافق نماید.

دیدگاه‌تان را بنویسید:

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید