گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

عدم کسر مالیات اجاره از مشمولین بند ۳ ماده ۲ موقوفات

عدم کسر مالیات اجاره از مشمولین بند ۳ ماده ۲ موقوفات

شماره: ۲۴۸۳۰/۲۴۲۶/۵/۳۰
تاریخ: ۲۰/۰۷/۱۳۷۱
پیوست:
پیرو بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۷۹۲۶/۲۰۰۶-۵/۳۰ مورخ ۷/۶/۱۳۶۸ باتوجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام موضوع بند۳ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و با عنایت به مفاد تبصره ۵ ذیل ماده مذکور مبنی براینکه تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آئین نامه اجرائی مربوطه درهرسال خواهد بودیادآوری مینماید، در مواردی که موقوفات مزبور املاک خود رابه اجاره واگذارمینمایند کسرمالیات علی الحساب اجاره موضوع تبصره ۹الحاقی به ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی توسط مستاجرین لزومی نخواهد داشت .

دیدگاه‌تان را بنویسید:

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید