گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

واریز مالیات بنیادها تا پایان ۸۰به حساب های خاص

واریز مالیات بنیادها تا پایان ۸۰به حساب های خاص

شماره :۱۷۳۳۸
تاریخ :۰۸/۰۴/۱۳۸۲
پیوست:
سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
حسب گزارشات واصله چون در مورد نحوه وصول مالیات بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آن موضوع بخشنامه شماره ۵۸۱۱۸ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ ابهاماتی برای همکاران محترم مالیاتی بوجود آمده است , لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام مقرر می دارد :
ادارات امورمالیاتی , مالیاتهای لغایت عملکرد سال ۱۳۸۰ بنیاد مذکور و اشخاص حقوقی تحت پوشش آن را کماکان بحساب خاص دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بخشنامه شماره ۱۵۸۵۳-۴۹۳۹-/۳۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۶ وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی وقت واریز نمایند, این امر منحصرا شامل حال بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و واحدهای تحت پوشش آن می شود.

دیدگاه‌تان را بنویسید:

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید