گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

آیا می دانید در صورت هرگونه تغییرات  فعالیت کاری…

آیا می دانید در صورت هرگونه تغییرات فعالیت کاری…

🔹هرگونه تغییرات از جمله انحلال، تعطیلی فعالیت ( دائم یا موقت )، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکاء ( اختیاری یا قهری ) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایید

دیدگاه‌تان را بنویسید:

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید