کلاس ها

شروع

روز برگزاری

ساعت

اساتید

جلسات

شهریه

(به تومان)

آمار مقدماتی

____

جمعه

۱۴الی ۱۸

دکتر پارسا

۸ جلسه

۴۶۸,۰۰۰

 

آمار پیشرفته

____

جمعه

۱۰الی ۱۲

دکتر پارسا

۱۰ جلسه

۶۸۷,۰۰۰

 

ریاضی (۱)

____

جمعه

۱۰الی ۱۲

دکتر پارسا

۸ جلسه

۴۴۰,۰۰۰

 

ریاضی (۲)

____

جمعه

۱۴الی ۱۸

دکتر پارسا

۱۰ جلسه

۶۲۰,۰۰۰

 

فتوشاپ

_____

روزهای زوج

۱۴ الی ۱۶

۱۶ الی ۱۸

۱۸الی ۲۰

سارا نصیری

۸ جلسه (هفته ای دو روز)

۱۴۰,۰۰۰

پاورپوینت

_____

روزهای زوج

۱۴ الی ۱۶

۱۶ الی ۱۸

۱۸الی ۲۰

سارا نصیری

۸ جلسه (هفته ای دو روز)

۱۴۰,۰۰۰

ارائه گواهی نامه دانش فنی

بهره مندی از اساتید مجرب دانشگاه ها و دکترین این حوزه

آموزش عملی و اجرایی ویژه بازار کار(متفاوت با سیستم آموزشی دانشگاه)

تاکید واهمیت به یادگیری و الزام دانشجو

امکان اشتغال پس از پایان دوره های آموزشی درهمین شرکت