فرم ارزیابی اولیه مودی

شرح حال مالیاتی و حسابداری سنوات گذشته مودی
۳) وضعیت برگه های تشخیص و هیئت های مالیاتی سنوات گذشته شما در چه مرحله ای میباشد؟
شرح حال مالیاتی و حسابداری فعلی مودی: