گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ثبت حسابداری برای طی شدن مراحل مختلف مثل چک در حال وصول، چک وصول شده، چک وصول نشده و چک برگشتی و چک تعویض شده:

ثبت حسابداری برای طی شدن مراحل مختلف مثل چک در حال وصول، چک وصول شده، چک وصول نشده و چک برگشتی و چک تعویض شده:

۱) دریافت چک بلند مدت:

اسناد دریافتنی بلند مدت (بد)

ح‌دریافتنی/پیش دریافت درآمد/… (بس)

۲) خوابانیدن چک به بانک جهت وصول:

اسناد دریافتنی درجریان وصول (بد)

اسناد دریافتنی بلند مدت (بس)

۳) وصول چک توسط بانک:

بانک (بد)

اسناد دریافتنی درجریان وصول (بس)

۴) چک برگشتی:

ح‌دریافتنی (بد)

اسناد دریافتنی درجریان وصول (بس)

۵) تعویض چک:

اسناد دریافتنی بلند (کوتاه) مدت (بد)

اسناد دریافتنی بلند (کوتاه) مدت (بس)

دیدگاه‌تان را بنویسید:

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید