گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ثبت رهن و اجاره در حسابداری

ثبت رهن و اجاره در حسابداری

بابت رهن می بایست حساب سایر حسابهای دریافتنی (سرفصل کل) – سپرده‌ها و ودایع (سرفصل معین) – ودیعه اجاره (سرفصل تفصیلی)” را بدهکار و حساب موجودی نقد (کل) – بانک (معین)” خود را بستانکار نمائید.

ودیعه اجاره        ***
           بانک             ***

برای هزینه اجاره نیز با توجه به اینکه بایستی مالیات آن را کسر نمائید، ثبت حسابداری آن بستگی به این دارد که موجر شخص حقیقی است و یا شخص حقوقی. در این باره می توانید تایپیک مالیات اجارهرا مشاهده نمائید و درصورتی که پاسخ خود را نیافتید، بفرمائید که مالک شخص حقیقی است یا حقوقی تا نحوه محاسبه مالیات آن را به عرض جنابعالی برسانم.

همچنین برای ثبت آن می بایست حساب هزینه های عملیاتی (کل) – هزینه اجاره (معین)” را بدهکار نموده و حسابهای بستانکاران (کل) – سایر حسابهای پرداختنی (معین) – مالیات تکلیفی اجاره (تفصیلی)” و موجودی نقد (کل) – بانک (معین)” خود را بستانکار نمائید.

هزینه اجاره                   ***
         سایر ح.پرداختنی        ***
         بانک                           ***

آیا می دانید ؛

🔹هرگونه تغییرات از جمله انحلال، تعطیلی فعالیت ( دائم یا موقت )، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکاء ( اختیاری یا قهری ) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایید.

دیدگاه‌تان را بنویسید:

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید