گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ثبت رویدادهای مالی مرتبط با در آمدها و هزینه ها

ثبت رویدادهای مالی مرتبط با در آمدها و هزینه ها

روش نقدی :

در این روش درآمدها وهزینه ها در زمان دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی وثبت می شوند.یعنی قبل از پرداخت مبالغ هزینه ها و قبل از دریافت مبلغ در آمدها هیچ ثبتی در این رابطه انجام نمی شود.

روش تعهدی:

در این روش ، درآمدها هنگام تحقق و هزینه ها هنگام وقوع شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، هرچند وجه نقدی بابت درآمدها دریافت نشود وبرای هزینه ها پرداخت نگردد.این روش بر دو اصل استوار است:

۱️ اصل اول

اصل تحقق درآمد(درآمد باید به محض ارائه خدمت به مشتریان شناسایی و ثبت شود، اعم از اینکه بهای آن نقداً دریافت شده یا نشده باشد.براین اساس ملاک شناسایی و ثبت درآمد ، وجه نقد نیست بلکه ملاک ارائه خدمت به مشتری است حتی به صورت نسیه)

۲️ اصل دوم

اصل تطابق : هزینه هر دوره مالی باید از درآمدهای همان دوره که در ایجاد آنها موثر بوده کسرگردد.

دیدگاه‌تان را بنویسید:

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید