آیین نامه مالیاتی
فهرست مطالب

آیین نامه اجرایی بند ۳ماده ۲۴

شماره:۲۲۴/ت ۴۱۷هـ
تاریخ:۱۴/۰۱/۱۳۷۳
پیوست:

هیات وزیران درجلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه های اموراقتصادی ودارائی ودادگستری به شماره ۴۰۳۹۵/۱۳۴۶۶/۴/۳۰-۱۶/۱۲/۱۳۷۲وبه استنادبند (۳) ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – آئین نامه اجرائی بندمذکوررابه شرح زیرتصویب نمود. آئین نامه اجرائی بند(۳) ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ –  ماده ۱- استفاده ازمعافیت مالیاتی نسبت به اموالی که برای سازمانهای مذکوردربندهای (۱)و(۲)و(۴) ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- که ازاین پس به اختصارقانون نامیده می شودیاامورمندرج دربند(۳) ماده مزبور موردوقف یاحبس یانذرواقع گرددیابه موجب وصیت نامه قطعی شده موردوصیت واق شده است موکول به رعایت مقررات زیرخواهدبود. الف – درصورتی که وقف یاحبس یانذریاوصیت برای سازمانهاوموسسات مندرج دربندهای (۱)و(۲)و(۴) ماده ۲قانون باشدگواهی لازم مبنی براینکه مال در اختیارآنهاقرار گرفته است حسب مورد بایدبه امضای بالاترین مقام اجرایی از سازمانها و موسسات مذکور اخذ و به ضمیمه یک نسخه از تصویر یا رونوشت مصدق وقف نامه یا حبس نامه یا نذرنامه یا وصیت نامه به اداره اموراقتصادی و دارائی محل تسلیم شود. ب – درصورتی که وقف یاحبس یانذریاوصیت برای انجام امورمندرج دربند (۳) ماده ۲ قانون باشد باید گواهی لازم ازمراجع صلاحیتدار دولتی یاشهرداری مربوط یامرجع موردقبول دولت مبنی براعمال نظارت اخذ وبانضمام نسخه ای از تصویر یا رونوشت مصدق وقف نامه یاحبس نامه یانذرنامه یا وصیت نامه معتبربه اداره اموراقتصادی و دارائی محل تسلیم شود. ماده ۲- حق نظارت دولت یاشهرداری یا مراجعی که موردقبول دولت واقع می شوند به یکی ازجهات زیرحاصل خواهدشد. الف – به موجب قانون ایجادشده یابشود. ب – مستندبه وقف نامه یا حبس نامه یانذرنامه یاوصیت نامه معتبرباشد. ج – ازطرف متصدی اموروقف ،حبس ،نذریاوصی داده شود. د – انجام امورمندرج دربند(۳) ماده ۲ قانون به یکی ازسازمانهاوموسسات مذکوردربندهای (۱) و (۲) ماده مزبورمحول شده باشد. ماده ۳- اداره اموراقتصادی ودارائی محل مکلف است ظرف سی (۳۰) روز پس از دریافت گواهینامه موضوع بندهای الف و ب ماده (۱) این آئین نامه گواهی معافیت مالیاتی مقرردرماده (۲۴) قانون مالیاتهای مستقیم را صادروبه متقاضی تسلیم کند. تبصره – معافیت مزبورمانع اجرای تبصره (۳) ماده ۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ومطالبه مالیات متعلقه نخواهدبود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *