بخشنامه مالیاتی
فهرست مطالب

اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

شماره:۳۲۴۱۰/۲۰۰
تاریخ:۱۶/۱۱/۱۳۸۹
پیوست:دارد
بخشنامه
 
۰۷۱
۸۹
ماده ۲
م
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
پـیـرو بـخـشنـامـه هـای شـماره ۹۸۹۵۰ مـورخ ۹/۱۱/۸۶ و ۶۱۰۳۹ مـورخ ۲۷/۷/۸۸ به پیوست تصویر اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح طی نامه شماره ۹۹۲۸/۳۰/۸۳ مورخ ۱۳/۱۲/۸۳ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و متعاقبا در مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۸ با عنایت به نامه شماره ۲۱/۵/۴۱۲۷/ط مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح، پس از اصلاحاتی مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته و تبصره ۴ ماده ۸ آن که متضمن حکم معافیت مالیاتی به شرح زیر می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:
«درآمدهای ناشی از فعالیتهای نظامی سازمان، واحدها و شرکتهای آن با نیروهای مسلح و حقوق و مزایای کارکنان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح از پرداخت مالیات معاف است، ولی مالیات بر حقوق سایر کارکنان سازمان و مالیات بر درآمد فعالیتهای سازمان و شرکتهای آن با خارج از نیروهای مسلح پس از واریز به خزانه در اختیار سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح قرار می گیرد.»
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:    ۲- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن:۳۹۹۰۳۹۲۰
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:
شماره:۲۵۲۵۰۲/۳۲۸۷۹
تاریخ:۱۸/۱۲/۱۳۸۸
اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
 
 
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
پـیرو تـصـویب نــامــه شـماره ۲۰۲۲۸۶/ت۳۲۸۷۹هـ مـورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ در خـصوص اسـاسنـامه شـرکت صـنـایـع هـوایـی قـدس، با توجه به مفاد ماده (۴) قـانـون تشـکیل سـازمـان صـنایع هـوایی نـیروهای مسلح- مصوب ۱۳۸۱- که بر لزوم تأیید فرماندهی معظم کل قوا تأکید شده است و با عنایت به اینکه اساسنامه مذکور به موجب نامه شماره ۲۱/۵/۴۱۲۷/ط مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۸۸ به تأیید معظم له رسیده است، لذا مراتب جهت درج در روزنامه رسمی به منظور رعایت تشریفات قانونی لازم اعلام می شود.
مجید دوستعلی
دبیر هیئت دولت
شماره:۲۵۲۴۹۳/۴۴۱۰۴
تاریخ:۱۸/۱۲/۱۳۸۸
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶/۱۲۲/۲۴۲۰۵ مورخ ۸/۴/۱۳۸۲ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استناد ماده (۴) قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح- مصوب ۱۳۸۱- اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
 
فصل اول- کلیات
ماده ۱- اصطلاحات زیر در این اساسنامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- وزارت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
۲- سازمان: سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح.
۳- قانون تشکیل: قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح- مصوب ۱۳۸۱-.
ماده۲- به منظور تأمین اهداف مندرج در ماده (۱) قانون تشکیل، سازمان به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت تشکیل می شود.
ماده۳- سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و اداره امور آن بر اساس قانون تشکیل، مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به موسسات دولتی انجام می شود.
تبصره- طرحها و برنامه های سازمان در چهارچوب مقررات این اساسنامه، هماهنگ و بر اساس تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح که به وزارت ابلاغ می شود، انجام می گیرد.
ماده۴- مدت فعالیت سازمان از تاریخ تشکیل نامحدود است.
ماده۵- مرکز اصلی سازمان در تهران است. سازمان در صورت لزوم می تواند در نقاط مختلف داخل کشور با رعایت مقررات مربوط شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.
ماده۶- شرکتهای زیر با سرمایه و داراییهای منقول و غیر منقول خود در زیر مجموعه سازمان قرار می گیرند:
۱- شرکت صنایع هواپیمایی ایران(صها).
۲- شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران(پنها).
۳- شرکت صنایع هواپیما سازی ایران(هسا).
۴- شرکت صنایع هوایی قدس.
تبصره۱- واحدهای صنعتی و تحقیقاتی موجود که تمام یا بخشی از آنها متعلق به وزارت بوده و به تشخیص وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فعالیت آنها در زمینه موضوعات مندرج در ماده(۱) قانون تشکیل است،به شرکتهای زیر مجموعه سازمان ملحق می شوند.
تبصره۲- سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اساسنامه، تغییرات لازم را جهت انطباق اساسنامه شرکتها با مفاد این اساسنامه تدوین و برای تصویب به مراجع قانونی ارایه نماید.
ماده۷- سرمایه اولیه سازمان، مبلغ یکصد میلیون(۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است که به هزار سهم یکصد هزار ریالی تسهیم و کلا پرداخت شده است.
تبصره۱- ارزش داراییهای شرکتهای صها، پنها،هسا، قدس و سایر واحدهایی که بر اساس ماده(۳) قانون تشکیل به سازمان ملحق شده اند، ارزیابی و به سرمایه سازمان افزوده خواهد شد.
تبصره۲- از تاریخ لازم الاجرا شدن این اساسنامه، مالکیت عین و منافع اراضی و املاک واقع در متصرفات شرکتهای زیر مجموعه سازمان که مـالکیت آنها متـعلق بـه وزارت اسـت، پـس از پیشـنهاد وزیـر دفـاع و پـشتـیبانی نیـروهای مـسلح و تصویب مجمع عمومی آنها با رعایت مواد (۱۱۷) و (۱۱۹) قـانـون مـحاسبات عـمومی کـشور- مـصوب ۱۳۶۶- حـسب مـورد بـه سازمان یـا شـرکتهـای زیر مجموعه آن منتقل و به سرمایه آنها افزوده می شود. پس از طی مراحل قانونی فوق، دفاتر اسناد رسمی باید بنا به تقاضای سازمان، اسناد مالکیت و هر گونه حقوق و منافع مربوط به اراضی یاد شده را به سازمان یا شرکتهای زیر مجموعه آن منتقل کنند. انتقال اموال مذکور به خارج از نیروهای مسلح، منوط به تصویب فرماندهی معظم له نیروهای مسلح می باشد.
ماده۸- سازمان با رعایت قانون تشکیل و مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، وظیفه هدایت متمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامه ریزی، پشتیبانی، نظارت و کنترل فعالیت شرکتهای زیر مجموعه خود را بر عهده دارد و در همین چارچوب، وظایف و اختیارات سازمان با رعایت قوانین مقررات مربوط و اولویت تأمین نیازهای نیروهای مسلح به شرح زیر است:
۱- مدیریت سهام یا سرمایه سازمان در شرکتها و واحدهایی که تمام یا بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به سازمان است.
۲- هدایت، حمایت و برنامه ریزی در خصوص ایجاد، توسعه، تکمیل، نوسازی و بهسازی صنایع هوایی.
۳- ارایه پیشنهاد در خصوص تعرفه گمرکی و سود بازرگانی صنایع هوایی.
۴- نظارت بر امور مدیریت و فعالیت شرکتهای زیر مجموعه از قبیل حسابرسی داخلی، بررسی انطباق فعالیتها با قوانین و مقررات جاری و استانداردها، نظارت بر وضعیت انعقاد و اجرای قراردادها و معاملات داخلی و خارجی،بررسی انطباق فعالیتها با اهداف و برنامه های مصوب و بازرسی های دوره ای.
۵- تدوین ضوابط و استانداردهای فنی مربوط به طراحی، تولید محصولات و خدمات شرکتهای زیر مجموعه و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات آنها.
۶- اخذ هر گونه تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و خارجی و سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع ذیربط.
۷- مدیریت،توسعه و تأمین مالی بر اساس برنامه های مصوب و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی بین سازمان و شرکتهای زیر مجموعه.
۸- حمایت از فعالیتهای آموزشی،پژوهشی و علمی در زمینه های تخصصی مربوط.
۹- تدوین شاخصها و برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور توسعه منابع انسانی و تربیت مدیران مورد نیاز در سازمان و شرکتهای زیر مجموعه.
۱۰- انجام مطالعات لازم و تدوین معیارهای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، بهره وری و اطلاع رسانی در زمینه های مرتبط.
۱۱- عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی داخلی، منطقه ای و بین المللی.
۱۲- اقدام به مشارکت و سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور در چارچوب اهداف مندرج در ماده(۱) قانون تشکیل.
۱۳- ارایه هر گونه تضمین، تعهد و ظهرنویسی و قبول ضمانت نامه و تعهدنامه در زمینه فعالیت شرکتهای زیر مجموعه.
۱۴- اخذ اطلاعات و دریافت گزارش سوانح هوایی از مبادی ذیربط جهت ارایه به شرکتهای زیر مجموعه به منظور انجام تحقیقات و استفاده بهینه از قابلیتها.
۱۵- اقداماتی که اجرای وظایف سازمان مستلزم انجام آنها باشد یا به موجب قوانین و مقررات بر عهده سازمان قرار گیرد.
۱۶- عرضه خدمات پشتیبانی، فنی و ستادی در حدود وظایف تخصصی سازمان به دستگاههای دولتی و غیر دولتی.
۱۷- بررسی و صدور گواهی عدم امکان ساخت قطعات و وسایل مربوط به صنایع هوایی جهت واردات و یا انتقال دانش فنی از خارج از کشور.
تبصره۱- فعالیتهای اجرایی مندرج در ماده (۱) قانون تشکیل مانند طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش، بهره برداری،تعمیرات اساسی، پشتیبانی، بازسازی و نوسازی انواع هواپیماهای بال ثابت، بلگرد،پهپاد و سایر وسایل نقلیه هوایی و موتور، قطعات، مجموعه ها و متعلقات مربوط با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکتهای زیر مجموعه سازمان انجام می شود.
تبصره۲- ساختار و تشکیلات، اجرای پروژه های جدید تولیدی و تحقیقاتی و سرمایه گذاری در شرکتهای خارجی توسط سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط مصوب فرماندهی کلی نیروهای مسلح انجام می شود.
تبصره۳- سازمان و شرکتهای زیر مجموعه در خصوص گزینش، تأیید صلاحیت و اعزام به خارج کارکنان و موارد مشابه مشمول ضوابط عمومی نیروهای مسلح و در زمینه انتصاب کارکنان و مدیران تابع دستورالعمل حاکم بر وزارت هستند.
تبصره۴- درآمدهای ناشی از فعالیتهای نظامی سازمان، واحدها و شرکتهای آن با نیروهای مسلح و حقوق و مزایای کارکنان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح از پرداخت مالیات معاف است، ولی مالیات بر حقوق سایر کارکنان سازمان و مالیات بر درآمد فعالیتهای سازمان و شرکتهای آن با خارج از نیروهای مسلح پس از واریز به خزانه در اختیار سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح قرار می گیرد.
ماده۹- ارکان سازمان عبارتند از:
۱- شورای عالی
۲- هیئت مدیره و مدیر عامل
۳- بازرس(حسابرس)
فصل دوم- شورای عالی
ماده ۱۰- اعضای شورای عالی سازمان عبارتند از:
۱- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(رییس).
۲- رییس ستاد کل نیروهای مسلح(یا نماینده وی).
۳- معاون هماهنگ کننده فرمانده کل ارتش( یا فرمانده نیروی هوایی ارتش).
۴- معاون هماهنگ کننده فرمانده کل سپاه( یا فرمانده نیروی هوافضایی سپاه).
۵- فرمانده نیروی زمینی ارتش(یا فرمانده هوانیروز).
۶- وزیر صنایع و معادن.
۷- وزیر راه و ترابری.
۸- وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۹- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
تبصره- رعایت مصوبات فرماندهی کل نیروهای مسلح در خصوص ترکیب شورای عالی سازمان الزامی است.
ماده۱۱- شورای عالی سازمان سالی دوبار با دعوت رییس شورای عالی و در صورت ضرورت، به طور فوق العاده به پیشنهاد رییس شورا با دو نفر از اعضای آن با رییس هیئت مدیره و مدیر عامل یا بازرس (حسابرس) سازمان تشکیل می شود.
تبصـره۱- جـلسات شـورای عـالـی با حـضور حـداقل دو سـوم اعـضا تشـکیل مـی شود و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت حاضران لازم الاجرا می شود.در صورت تساوی آرای موافق و مخالف اعضای شورا، آرای حاوی رأی رییس شورا تعیین کننده خواهد بود.
تبصره۲- رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان و سایر اعضای هیئت مدیره می توانند با تأیید رییس شورا، بدون داشتن حق رأی در جلسات شورای عالی شرکت کنند.
ماده ۱۲- وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان به شرح زیر است:
۱- بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای سازمان در چارچوب سیاستهای فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۲- بررسی و تصویب برنامه و بودجه، ترازنامه، حساب سود و زیان،صورتهای مالی و عملکرد سازمان.
۳- استماع و بررسی و گزارش سالانه هیئت مدیره و بازرس(حسابرس)و صورتهای مالی لازم و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات.
۴- بررسی و تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی،استخدامی و بیمه خاص سازمان موضوع ماده (۲) قانون تشکیل.
۵- بررسی و تصویب ضوابط دریافت تسهیلات، اعتبارات و تضمینهای خارجی در چارچوب اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط.
۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد یا اعطای نمایندگی در سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مراجع ذیربط جهت تصویب.
۷- پیشنهاد ایجاد یا انحلال شرکتهای زیر مجموعه و تصویب ضوابط سرمایه گذاری و مشارکت در راستای انجام وظایف سازمان.
۸- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن به مراجع قانونی ذیربط.
۹- انتخاب بازرس(حسابرس) در چارچوب قوانین و مقررات بنا به پیشنهاد رییس شورای عالی.
۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول و مشکوک الوصول سازمان در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
۱۱- انتخاب، انتصاب یا عزل اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان به پیشنهاد رییس شورای عالی.
۱۲- تعیین میزان حق الزحمه و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۳- پیشنهاد اصلاح یا تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای زیر مجموعه به مراجع ذیربط جهت تصویب.
۱۴- تصویب صلح، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصدو سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
فصل سوم- هیئت مدیره و مدیر عامل
ماده۱۳- هیئت مدیره سازمان از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل تشکیل می شود که حداقل دو نفر از اعضای اصلی به پیشنهاد فرماندهان ارتش و سپاه انتخاب می شوند. اعضای هیئت مدیره که باید به صورت موظف و تمام وقت در سازمان اشتغال داشته باشند از بین مدیران یا کارشناسان مجرب و بصیر در امور صنعتی، هوانوردی، نظامی( فنی هوایی یا خلبان)، اقتصادی، مالی، مدیریتی و حقوقی که دارای تحصیلات عالی باشند برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبـصره۱- مـدیر عـامل سـازمان کـه رییـس هیـئت مـدیره نیـز خـواهـد بـود، بنا به پیشنهاد و حکم رییس شورای عالی و تصویب شورای عالی منصوب می شود.
تبصره۲- اعضای هیئت مدیره سازمان و شرکتهای زیر مجموعه حق پذیرش هیچ سمت دیگری در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه آنها را ندارند.
ماده۱۴- جلسات هیئت مدیره هر ماه حداقل یک بار با دعوت رییس هیئت مدیره و مدیر عامل تشکیل   می شود.
تبصره۱- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل سه نفر از حاضران لازم الاجرا می شود.
تبصره۲- در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره یا موانع دیگر از قبیل بیماری ممتد و مسافرت که بیش از چهار ماه به طول انجامد، یکی از دو عضو علی البدل به انتخاب رییس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت چهار سال وظایف عضو اصلی را انجام خواهد داد و یک نفر دیگر برای همان مدت باقیمانده مطابق بند(۱۱) ماده (۱۲) این اساسنامه به سمت عضو علی البدل انتخاب و منصوب می شود.
ماده ۱۵- هیئت مدیره با رعایت مصوبات شورای عالی و این اساسنامه برای انجام اقداماتی که موجب پیشبرد فعالیتهای سازمان و تأمین مقاصد و اهداف آن می شود و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها صراحتا جزء وظایف شورای عالی قرار نگرفته است،دارای اختیارات کامل است.
هیئت مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:
۱- اجرای تصمیمات و مصوبات شورای عالی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
۲- بررسی، تأیید یا تدوین طرحها، برنامه ها، پیشنهادها، گزارشها،مقررات و آیین نامه هایی که باید برای تصویب به شورای عالی تقدیم شود.
۳- بررسی و تنظیم برنامه، بودجه، صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه،حساب عملکرد و سود و زیان سازمان و صورتهای مالی تلفیقی جهت ارایه به بازرس( حسابرس) و شورای عالی.
۴- بررسی ساختار تفصیلی شرکتهای زیر مجموعه جهت تصویب شورای عالی.
۵- بررسی و تصویب پیشنهادمدیر عامل در خصوص جداول تفصیلی تشکیلات شرکتها در چارچوب جداول و ضوابط کلی مصوب.
۶- تـصویـب اخـذ و اعـطای تـسهیـلات و اعـتبارات و ارایـه تضـمین به طرفهای داخلی و خارجی بابت فعالیت شرکتهای زیر مجموعه که به موجب آیین نامه مالی یا سایر مصوبات شورای عالی سازمان در صلاحیت هیئت مدیره باشد.
۷- تصویب دستورالعملها و ضوابط مورد نیاز برای اجرای مصوبات شورای عالی، قوانین و مصوبات دولت.
۸- پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه سازمان به شورای عالی جهت ارایه به مراجع ذیربط.
۹- اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار جزوات و نشریه های علمی، فنی،آموزشی و خبری در راستای اهداف و وظایف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۰- بررسی و تصویب سرمایه گذاری یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در حدود اساسنامه و ضوابط و اختیارات تعیین شده از سوی شورای عالی با رعایت سایر مواد این اساسنامه.
تبصره۱- هیئت مدیره به اتفاق آرا می تواند برخی از اختیارات خود را با مسئولیت خود به رییس هیئت مدیره و مدیر عامل تفویض نماید.
تبصره۲- اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور باید به امضای توأم رییس هیئت مدیره و مدیر عامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد. دو مقام صاحب امضای یاد شده می توانند حق امضای خود را با حفظ مسئولیت به افراد دیگر از مسئولان سازمان که مورد تأیید هیئت مدیره باشند، واگذار نمایند.
ماده ۱۶- هیئت مدیره سازمان به عنوان نماینده سهام یا سرمایه سازمان در مجامع عمومی شرکتهای زیر مجموعه دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱- هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای شرکتهای زیر مجموعه با رعایت این اساسنامه و سایر مقررات.
۲- طراحی و ارایه برنامه های آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای زیر مجموعه.
۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری توسط شرکتهای زیر مجموعه در چارچوب مصوبات شورای عالی.
۴- پیشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصدو سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۵- بررسی و تعیین بهای خدمات،تولیدات، مشاوره ها، اختراعات و طرحهای شرکتهای زیر مجموعه و واحدهای تابع که به نیروهای مسلح عرضه می شود.
تبصره- در صورت بروز اختلاف بین نیروهای مسلح و سازمان در مورد قیمت تعیین شده، بر مبنای دستورالعملی که با هماهنگی وزارت و ستاد کل نیروهای مسلح تعیین می شود، عمل خواهد شد.
۶- سایر وظایف و اختیاراتی که مجامع عمومی شرکتهای زیر مجموعه بر اساس اساسنامه های مربوط بر عهده دارند.
ماده۱۷- رییس هیئت مدیره و مدیر عامل با اختیارات و وظایف زیر بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان و مسئول حسن اداره امور و حفظ و تأمین حقوق، منافع و اموال سازمان در چارچوب اساسنامه است:
۱- اجرای مصوبات هیئت مدیره.
۲- تفویض قسمتی از اختیارات مدیر عامل به هر یک از مدیران یا کارکنان ارشد سازمان به تشخیص و مسئولیت خود برای مدتی معین.
۳- نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی، مراجع اداری و قضایی داخلی با حق توکیل به غیر و ارجاع امر به کارشناسی.
۴- نصب، عزل، ارتقا، پرداخت تسهیلات و اخذ تصمیمات درباره سایر امور استخدامی کارکنان سازمان در چارچوب مقررات و آیین نامه های مربوط.
۵- نظارت بر حسن اجرای فعالیت شرکتهای زیر مجموعه با رعایت سایر مقررات این اساسنامه مانند انجام حسابرسی عملیاتی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و مخارج، نظارت بر چگونگی انعقاد و اجرای قراردادهای داخلی و خارجی، بررسی تطبیق فعالیتها با قوانین و مقررات جاری و حسب مورد ارایه گزارش به مرجع ذیربط.
۶- ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعات مدیران سازمان و شرکتهای زیر مجموعه و تدوین برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت سازمان و شرکتهای زیر مجموعه.
۷- ارایه پیشنهاد در خصوص طرحها،برنامه ها، بودجه، روشها، تصمیمات،گزارشها،آیین نامه ها و مقررات استخدامی، آموزشی، آیین نامه های مالی و معاملاتی و سایر مواردی که باید برای اتخاذ تصمیم با تصویب، تقدیم هیئت مدیره شود.
۸- حمایت قضایی کارکنان سازمان مطابق قوانین و مقررات مربوط.
۹- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادهای سازمان در حدود آیین نامه های مصوب شورای عالی.
۱۰- همکاری با سازمانهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت جهت انجام وظایف آنها در سازمان.
تبصره۱- مدیر عامل سازمان در صورت تصویب شورای عالی می تواند ریاست هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه را بر عهده گیرد.
تبصره۲- در شرایط خاص اجرای مصوباتی که از سوی ستاد کل یا سلسله مراتب ابلاغ می شودبا دستور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باید توسط مدیر عامل بدون طی سایر تشریفات اجرا گردد.
فصل چهارم- بازرس(حسابرس)
ماده۱۸- سازمان دارای بازرس(حسابرس) خواهد بود که با پیشنهاد رییس شورای عالی و تصویب شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای مدت یک سال انتخاب می شود.
ماده۱۹- بازرس( حسابرس) موظف است به ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر اسناد و صورتهای مالی سازمان رسیدگی و نظر خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل شورای عالی به اعضای آن ارایه نماید.
فصل پنجم- سایر مقررات
ماده۲۰- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد. نخشتین سال مالی سازمان از تاریخ تأسیس تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده۲۱- از سود ویژه سالانه سهام سازمان در شرکتهای زیر مجموعه پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی حداقل بیست و پنج درصد برای هزینه های آموزشی، تحقیقاتی،پژوهشی و مطالعاتی تخصیص می یابد و بقیه با نظر شورای عالی، صرف سرمایه گذاری و افزایش سرمایه خواهد بود.
ماده۲۲- بر اساس ماده (۴) قانون تشکیل، این اساسنامه پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح قابل اجرا می باشد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۹۲۸/۳۰/۸۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۳ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است و در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۸۸با اصلاحات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح به تأیید فرماندهی معظم له نیروهای مسلح رسید.
شماره: ۹۸۹۵۰
تاریخ: ۰۹/۱۱/۱۳۸۶
پیوست:
بخشنامه
۰۱۲
۸۶
۹۱
م
مخاطبین
اداره کل امور مالیاتی
موضوع
معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان
با توجه به نامه ۱۳۰۷۹/۱مورخ ۱۳/۹/۸۶ دفتر محترم مقام معظم رهبری و تأکید بر ابلاغ مفاد آن مبنی بر اینکه« تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح که موخر بر قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی و نیز اصلاحیه ی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تصریح بند ۸ ماده ۹ اساسنامه سازمان مزبور، اصولا وضعیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان آنها کاملا شبیه و مطابق شرایط و وضعیت مالیاتی وزارت محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع می باشد» بنا به مراتب فوق و در جایگاه حکم تبصره ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته آن همانند وزارت مذکور نظامی تلقی و به تبع آن در تطبیق با حکم بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون اخیر الذکر درآمد حقوق پرسنل آنها نیز از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی     ۲- خارجی
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی تلفن:۳۳۹۶۷۷۹۳
تاریخ اجراء:از تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
شماره:۶۱۰۳۹
تاریخ:۲۷/۰۷/۱۳۸۸
پیوست:
جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی
جناب آقای سعید زاده رئیس محترم شورای عالی مالیاتی
جناب آقای علیائی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران
جناب آقای ابراهیمی دبیر محترم هیأت ۲۵۱ مکرر
 
پیرو بخشنامه شماره ۹۸۹۵۰ مورخ ۹/۱۱/۸۶ و با عنایت به اظهارنظرها شماره ۱۷۹۷۴/۷۱۶۴ مورخ ۳۱/۱/۸۸ و ۶۱۲۹۷/۷۱۶۴ مورخ ۶/۴/۸۸ قائم مقام محترم معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور(تصاویر پیوست)اشعار می دارد:
بـا عنـایت به مـفاد بند ۸ ماده ۹ اصلاحـیه اسـاسنامه سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح که به تأئید مقام معظم رهبری رسیده، حکم موضوع ماده(۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستـقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ با همان شرایطی که در مورد نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پـشتیبانی نیروهای مسلح برقرار شده در مورد سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز مجری خواهد بود.
بدیهی است حکم تبصره(۲) ماده(۲) قانون مذکور  در خصوص اشخاص موضوع آن ماده از جمله سازمان صنایع هوائی نیـروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز جاری خواهد بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *