ماده۱

اظهار نامه مالیاتی

معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵

شماره: ۱۰۶/۹۶/۲۰۰ تاریخ: ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ بخشنامه ۱۰۶ ۹۶   مخاطبین/ذینفعان مور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع … ادامه مطلب

ادامه مطلب