معافیت مالیاتی
فهرست مطالب

مالیات متولی و ناظرین موقوفات

شماره: ۵۹۶۳۰/۱۰۴۶۴/۴/۳۰
تاریخ: ۰۸/۱۱/۱۳۷۳
پیوست:
نظربه اینکه درموردموقوفاتی که به موجب وقف نامه اشخاصی بعنوان متولی وناظرتعیین وبه منظورجبران زحماتی که آنهادرحسن اداره موقوفه متقبل میشوند قسمتی ازدرآمدموقوفه تحت عنوان حق التولیه وحق النظاره به آنهااختصاص داده میشود.درآمد مذکورباتوجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶واصلاحیه بعدی آن مشمول معافیت مالیاتی مربوط به موقوفات نبوده وچنانچه متولی وناظرموقوفات اشخاص حقیقی باشنددرآمدی که بابت حق التولیه وحق النظاره مزبورتحصیل مینمایند مشمول حکم کلی ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و از طرفی چون اشخاص مذکور در عداد مشمولین ماده ۹۶ق .م .م . نیستند درصورتیکه بابت درآمدهای موصوف شخصا دفاترقانونی نگهداری نکرده باشند، درآمدمشمول مالیات هرسال آنهابایدازطریق اعمال ضریب به دریافتی سالانه آنها تعیین وبارعایت معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ، نسبت به محاسبه مالیات به نرخ ماده ۱۳۱اقدام لازم بعمل آید بنابراین لازم است حوزه های مالیاتی مربوطه مطابق مقررات فعلی درمورد محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص مذکور درفوق اقدام نمایند۰ مفاد این بخشنامه درجلسه مورخ ۲۵/۱۰/۷۳ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح وبا اکثریت آراء مورد تائید قرارگرفته است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *