بخشنامه مالیاتی
فهرست مطالب

معافیت مالیات بر حقوق سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

شماره:۶۱۰۳۹
تاریخ:۲۷/۰۷/۱۳۸۸
پیوست:دارد
جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی
جناب آقای سعید زاده رئیس محترم شورای عالی مالیاتی
جناب آقای علیائی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران
جناب آقای ابراهیمی دبیر محترم هیأت ۲۵۱ مکرر
 
پـیـرو بـخـشـنامـه شـماره ۹۸۹۵۰ مـورخ ۹/۱۱/۸۶ و بـا عنـایت به اظهارنظرها شماره ۱۷۹۷۴/۷۱۶۴ مورخ ۳۱/۱/۸۸ و ۶۱۲۹۷/۷۱۶۴ مورخ ۶/۴/۸۸ قائم مقام محترم معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور(تصاویر پیوست)اشعار می دارد:
بـا عنـایت بـه مفـاد بنـد ۸ مـاده ۹ اصـلاحیـه اسـاسـنامه سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح که به تأئید مقام معظم رهبری رسیده، حکم موضوع ماده(۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ با همان شرایطی که در مورد نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برقرار شده در مورد سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز مجری خواهد بود.
بدیهی است حکم تبصره(۲) ماده(۲) قانون مذکور  در خصوص اشخاص موضوع آن ماده از جمله سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز جاری خواهد بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
شماره: ۹۸۹۵۰
تاریخ: ۰۹/۱۱/۱۳۸۶
پیوست:
بخشنامه
۰۱۲
۸۶
۹۱
م
مخاطبین
اداره کل امور مالیاتی
موضوع
معافیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان
با توجه به نامه ۱۳۰۷۹/۱مورخ ۱۳/۹/۸۶ دفتر  محترم مقام معظم رهبری و تأکید بر ابلاغ مفاد آن مبنی بر اینکه« تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح که موخر بر قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی و نیز اصلاحیه ی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تصریح بند ۸ ماده ۹ اساسنامه سازمان مزبور، اصولا وضعیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان آنها کاملا شبیه و مطابق شرایط و وضعیت مالیاتی وزارت محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع می باشد» بنا به مراتب فوق و در جایگاه حکم تبصره ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته آن همانند وزارت مذکور نظامی تلقی و به تبع آن در تطبیق با حکم بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون اخیر الذکر درآمد حقوق پرسنل آنها نیز از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی         ۲- خارجی
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی تلفن:۳۳۹۶۷۷۹۳
تاریخ اجراء:از تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ:-
شماره:۱۷۹۷۴/۷۱۶۴
تاریخ:۳۱/۱/۱۳۸۸
پیوست:
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
با توجه به نامه شماره ۴۸- ۱۹/۱۰۴- ۲۴۱۰۵ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و بررسیهای به عمل آمده در جلسه موضوع دعوتنامه ۴۶۹۷/۷۱۶۴ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ و با عنایت به نامه شماره ۵۰/۲۱۰/م مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور نظریه این معاونت به شرح زیر اعلام می گردد:
۱- نـظـر بـه اینکـه تشـکیل سـازمـان صـنایع هـوایی نیـروهـای مـسلـح طـبق نـامـه ۴۲/۲۷/۱/۲۰۹/ط موـرخ ۲۴/۷/۱۳۷۶ سـتاد کل نیروهای مسلح بر اساس موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفته و اصلاحیه اساسنامه آن نیز(قبل از تصویب قانون تشکیل سازمان صنایع نیروهای مسلح) طبق نامه ۳۵/۲۷/۱/۲۰۹/ط مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۱ ستاد یاد شده مورد موافقت و دستور اقدام مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا گرفته است.
از طـرفـی اسـاسـنامه جـدیـد سـازمان(مـوضـوع تـصویـب نامـه شماره ۷۳۷۲۶/ت۲۸۷۳۴هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳) بنا به تصریح ماده (۲۲)آن و نیز حکم ماده(۴) قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، پس از تایید مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی خواهد یافت و تاکنون چنین تأییدیه ای صادر نشده است.
بـنـابـرایـن هـم اکـنون اصلاحـیه اسـاسنامه سازمـان هـوایی نـیـروهـای مـسـلح کـه بـه ضمـیمه نـامـه ۳۵/۲۷/۱/۲۰۹/ط مـورخ ۱۸/۳/۱۳۸۱ ستاد کل نیروهای مسلح برای اقدام ابلاغ شده( تا زمانیکه اساسنامه جدید سازمان(موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۷۲۶/ت۲۸۷۳۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳) به تأیید نرسیده) ملاک عمل برای اداره سازمان و شرکتهای زیر مجموعه آن است که نام آنها در ماده(۶) اصلاحی اساسنامه مزبور،ذکر شده و زیر مجموعه آن سازمان قرار گرفته ا ست.
۲- در مورد مالیات بر درآمد سازمان یاد شده و شرکتهای زیر مجموعه و نیز مالیات بر حقوق کارمندان آنها قابل ذکر است:
الف) موضوع مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان مزبور و شرکتهای زیر مجموعه با توجه به نامه شماره ۱۳۰۷۹/۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ دفتر مقام معظم رهبری و تصمیم وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین تکلیف شده و از این جهت اختلافی باقی نمانده است تا نیاز به بررسی باشد.
ب)در مورد مالیات بر درآمد سازمان و شرکتهای تابعه نیز بند«۸» ماده (۹) اصلاحیه اساسنامه سازمان مزیور تصریح نموده است:
«بند (۸) ماده ۹ اصلاحیه اساسنامه برخورداری سازمان و شرکتهای وابسته و واحدهای تابعه از امتیازات تخفیفات، ترجیحات، معافیتهای مالیاتی و کلیه حقوق مربوط به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع»
بنابراین معافیت مقرر در ماده (۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تا حدودی که با رعایت شرط مندرج در تبصره(۲) آن در مورد نیروهای مسلح و وزارت دفاع اعمال می شود، در مورد سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای تحت نظر قابل اجرا است.
سعید تقدسیان
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
 
شماره:۶۱۲۹۷/۷۱۶۴
تاریخ:۰۶/۰۴/۱۳۸۸
پیوست:
برادر گرامی جناب آقای پناهی
معاون محترم سازمان امور مالیاتی کشور
 
سلام علیکم
عطف به نامه شماره ۲۶۱۹۸/۲۱۰ مورخ ۹/۳/۱۳۸۸ راجع به استعلام از شمول معافیتهای مالیاتی نیروهای مسلح به شرکتهای وابسته به سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح اعلام می دارد:
هماهنگونه که تفضیلا در نظریه ۱۷۹۷۴/۲۱۶۳ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۷ اعلام شده در بند «۸» ماده (۹)اصلاحیه اساسنامه سازمان یاد شده(که مورد موافقت و دستور اقدام مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا قرار گرفته) مقرر شد:
«بند (۸) ماده ۹ اصلاحیه اساسنامه برخورداری سازمان و شرکتهای وابسته و واحدهای تابعه از امتیازات تخفیفات، ترجیحات، معافیتهای مالیاتی و کلیه حقوق مربوط به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع»
بنابراین معافیت مالیاتی همان شرایطی که مطابق ماده (۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره(۲) آن در مورد نیروهای مسلح برقرار شده در مورد شرکتهای وابسته به سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح نیز مجری خواهد بود زیرا در بند «۸» ماده (۹) معافیت و امتیاز بیشتری برای شرکتهای یاد شده نسبت به نیروهای مسلح برقرار نشده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *