فهرست مطالب

موقوفات عام شماره ۲

شماره:۱۶۸۵۱/۲۴۲۳/۵/۳۰
تاریخ: ۱۳/۰۶/۱۳۶۹
پیوست:
سازمان حج و اوقاف و امورخیریه
بازگشت بنامه شماره ۴۱۶۵/۱۳۰ مورخ ۲۱/۵/۱۳۶۹ عنوان وزیرمحترم امور اقتصادی و دارائی اشعارمیدارد: بموجب مقررات ماده ۷ آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ۲ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۴۵وماده ۲۱آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ۴ماده ۲ قانون مالیا- تهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ مجلس شورای اسلامی ، موقوفات عام درهرسال مال که شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و آیین نامه اجرائی مربوط را رعایت ننمایند. برای همان سال از معافیت مالیاتی مقرر استفاده نخواهند کرد، باتوجه به مراتب بعنایت به صورتجلسه مشورتی شماره ۱۷/۱۲۹۳ مورخ ۱۲/۹/۶۰ شورایعالی مالیاتی مبنی براینکه عدم ارسال صورتحساب درآمد و هزینه موقوفات و مفاصا حساب مربوط ازطرف اداره اوقاف بمثابه عدم رعایت ترتیبات مقرر در آئیننامه بوده و مورد نمیتواند برای همان سال ازمعافیت برخوردار شود لذا، انجام پیشنهاد آن سازمان بشرح مندرج در قسمت اخیرنامه  فوق الذکرمبنی بر معافیت مالیاتی موقوفاتی که مفاصا حساب خود را خارج ازموعد مقرر دریافت وتسلیم اداره اموراقتصادی و دارائی محل مینمایند امکان پذیر نمیباشد، لکن این امرمانع ازطرح موضوع درهیئتهای حل اختلاف مالیاتی جهت رسیدگی وصدور رای مقتضی نخواهد بود

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *