حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری

بررسی محدودیت های مالی و حساسیت جریان وجوه نقد در راستای تامین مالی خارجی

اختلاف بر سر نظریه‌های ساختار سرمایه مختلف سابقه طولانی در امور مالی شرکت‌ها دارد. در ادامه تحقیقات مربوط به محدودیت‌های مالی در رابطه با حساسیت جریان وجوه نقد سرمایه‌گذاری برای اولین بار توسط فرازی و همکاران (۱۹۸۸)مورد بررسی قرار گرفت که اهمیت عوامل مالی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری را درک می‌کنند. هدف این تحقیق بررسی مطالعات پژوهشی انجام شده در زمینه محدودیت های مالی و حساسیت جریان وجوه نقد در راستای تامین مالی خارجی، بوده است. در این تحقیق با مروری بر پیشینه های اخیر، می توان گفت در زمینه ی تاثیر محدویت مالی بر حساسیت جریان نقدی وجوه نقد، نتایج یکسانی حاصل نشده است. این نتایج تحت تاثیر مطالعه موردی، معیارهای مورد بررسی و سایر عوامل، قرار می گیرد. لازم است که در این راستا، به اثرات عدم اطمینان اقتصادی و بحران های مالی را نیز در نظر گرفت … ادامه مطلب

ادامه مطلب