گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

بخشنامه مالیاتی

شماره: ۲۱۰/۹۹/۳۸ تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ بخشنامه ۳۸ ۹۹ مواد ۲ و۲۸۰ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ به پیوست دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷) ، جهت … بیشتر بخوانیدابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹

بخشنامه مالیاتی

شماره: ۲۰۰/۹۹/۷ تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ بخشنامه ۷ ۹۹ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر، جهت اجرا ابلاغ می شود: تبصره ۱ الف– سهم صندوق توسعه ملی از … بیشتر بخوانیداحکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹

ارسال قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها

اصلاحیه مالیاتی

شماره: ۲۰۰/۹۸/۳۸ تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ بخشنامه ۳۸ ۹۸ ۲ م مخاطبان/ ذینفعان  امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها به پیوست قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی … بیشتر بخوانیدارسال قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها

ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس

بخشنامه مالیاتی

شماره: ۱۵۴/۹۷/۲۳۰ تاریخ: ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ بخشنامه ۱۵۴ ۹۷ ۲ م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره  ۳۶-۲۰۱  مورخ  ۶/۱۱/۱۳۹۷ دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات­های مستقیم … بیشتر بخوانیدابلاغ صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس

تعیین تکلیف درخصوص سازمان های وابسته به شهرداری

بخشنامه مالیاتی

شماره: ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د تاریخ: ۱۷/۰۶/۱۳۹۷   امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی …..     بر اساس مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده ۵۴ قانون شهرداری، الگوی  اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری ها تغییر یافته و سازمان های ایجاد شده … بیشتر بخوانیدتعیین تکلیف درخصوص سازمان های وابسته به شهرداری

ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند ۴ ماده ۲

بخشنامه مالیاتی

شماره: ۱۴۵/۹۶/۲۳۰ تاریخ: ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ بخشنامه ۱۴۵ ۹۶ بند ۴ ماده ۲ م مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند ۴ ماده۲  نظر به اینکه بر اساس بند ۴ الحاقی به ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بند (۱) قانون اصلاح … بیشتر بخوانیدابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند ۴ ماده ۲

قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا

بخشنامه مالیاتی

شماره:۲۰/۹۶/۲۰۰ تاریخ: ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ بخشنامه ۲۰ ۹۶ ماده ۲ م   مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا  الف – مطابق ماده واحده قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح … بیشتر بخوانیدقانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا

ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۶۱-۹۵-۲۰۰ تاریخ: ۲۵-۰۹-۱۳۹۵ بخشنامه ۶۱ ۹۵ ۲ و ۲۷۳ م مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری … بیشتر بخوانیدابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور.

بخشنامه مالیاتی

شماره:۶۳/۹۳/۲۰۰ تاریخ: ۸/۶/۱۳۹۳ پیوست: بخشنامه   ۶۳ ۹۳ ماده (۲) و تبصره(۹) ماده (۵۳) م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور. نظر … بیشتر بخوانیدعدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور.

ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وصول مالیات

شماره:۹/۹۳/۲۰۰ تاریخ: ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ پیوست:دارد بخشنامه   ۹ ۹۳ تبصره ۲ ماده ۲ م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  بـه پیوسـت رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری … بیشتر بخوانیدابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید