گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

آیین نامه اجرایی بند ۳ماده ۲۴

آیین نامه مالیاتی

شماره:۲۲۴/ت ۴۱۷هـ تاریخ:۱۴/۰۱/۱۳۷۳ پیوست:  هیات وزیران درجلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه های اموراقتصادی ودارائی ودادگستری به شماره ۴۰۳۹۵/۱۳۴۶۶/۴/۳۰-۱۶/۱۲/۱۳۷۲وبه استنادبند (۳) ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – آئین نامه اجرائی بندمذکوررابه شرح زیرتصویب نمود. آئین نامه اجرائی بند(۳) ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ –  ماده ۱- استفاده ازمعافیت مالیاتی … بیشتر بخوانیدآیین نامه اجرایی بند ۳ماده ۲۴

*آیین نامه بند های ۲ -۳ – ۴و ۵ ماده ۲

آیین نامه مالیاتی

شماره: ۴۴۰۹۶/ت ۳۰۵هـ تاریخ: ۲۶/۰۴/۱۳۶۸ پیوست: هیئت وزیران درجلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۶۸ بنابه پیشنهادشماره ۳۴۸/۱۱۹۶۲-۴/۳۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۷ وزارت اموراقتصادی ودارائی آئین نامه اجرائی بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی راکه باهمکاری وزارتخانه های کشورو فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه گردیده است بشرح زیر تصویب … بیشتر بخوانید*آیین نامه بند های ۲ -۳ – ۴و ۵ ماده ۲

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید