گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

احکام مالیاتی در خصوص برگ تشخیص مالیات

قوانین مالیاتی

♦️ مهلت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن است. این مهلت برای ارزش افزوده ۲۰ روز است . ♦️ برگ تشخیص مالیات سندی است که اداره امور مالیاتی صادر می کند و در آن؛ نوع و میزان مالیات مشخص شده است. ♦️ مالیات دهنده حق دارد به تشخیص اداره … بیشتر بخوانیداحکام مالیاتی در خصوص برگ تشخیص مالیات

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹

بخشنامه مالیاتی

شماره: ۲۰۰/۹۹/۷ تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ بخشنامه ۷ ۹۹ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر، جهت اجرا ابلاغ می شود: تبصره ۱ الف– سهم صندوق توسعه ملی از … بیشتر بخوانیداحکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹

قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا

بخشنامه مالیاتی

شماره:۲۰/۹۶/۲۰۰ تاریخ: ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ بخشنامه ۲۰ ۹۶ ماده ۲ م   مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا  الف – مطابق ماده واحده قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح … بیشتر بخوانیدقانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به همراه اساسنامه جدید سازمان اتکا

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید