گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

موقوفات در عراق

موقوفات مالیاتی

شماره: ۳۷۱۱۲/۳۰۷۳/۵/۳۰ تاریخ: ۲۵/۰۷/۱۳۷۲ پیوست: چون حسب اعلام سازمان اوقاف وامورخیریه ،امکان مصرف عوایدبعضی از موقوفات درعتبات عالیات واقع درکشورعراق بعلت وضع خاص منطقه وسایر مشکلات موجودتاکنون فراهم نگردیده ولزوم نگهداری عواید موردبحث به مدت ۵سال دیگرازسوی سازمان مذکوردرخواست گردیده است ،لذا ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۳۷۰۹/۴۱۰ مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ وتصاویرنامه شماره ۲۱۴۷/۴۱۰ مورخ ۱۰/۷/۷۲ و۶ … بیشتر بخوانیدموقوفات در عراق

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید