گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

معافیت مالیات بر حقوق سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

بخشنامه مالیاتی

شماره:۶۱۰۳۹ تاریخ:۲۷/۰۷/۱۳۸۸ پیوست:دارد جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی جناب آقای سعید زاده رئیس محترم شورای عالی مالیاتی جناب آقای علیائی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران جناب آقای ابراهیمی دبیر محترم هیأت ۲۵۱ مکرر   پـیـرو بـخـشـنامـه شـماره ۹۸۹۵۰ مـورخ ۹/۱۱/۸۶ و بـا عنـایت به اظهارنظرها شماره ۱۷۹۷۴/۷۱۶۴ مورخ ۳۱/۱/۸۸ و ۶۱۲۹۷/۷۱۶۴ مورخ ۶/۴/۸۸ قائم … بیشتر بخوانیدمعافیت مالیات بر حقوق سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید