گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ثبت حسابداری برای طی شدن مراحل مختلف مثل چک در حال وصول، چک وصول شده، چک وصول نشده و چک برگشتی و چک تعویض شده:

ثبت حسابداری چک

۱) دریافت چک بلند مدت: اسناد دریافتنی بلند مدت (بد) ح‌دریافتنی/پیش دریافت درآمد/… (بس) ۲) خوابانیدن چک به بانک جهت وصول: اسناد دریافتنی درجریان وصول (بد) اسناد دریافتنی بلند مدت (بس) ۳) وصول چک توسط بانک: بانک (بد) اسناد دریافتنی درجریان وصول (بس) ۴) چک برگشتی: ح‌دریافتنی (بد) اسناد دریافتنی درجریان وصول (بس) ۵) تعویض … بیشتر بخوانیدثبت حسابداری برای طی شدن مراحل مختلف مثل چک در حال وصول، چک وصول شده، چک وصول نشده و چک برگشتی و چک تعویض شده:

ثبت رهن و اجاره در حسابداری

بابت رهن می بایست حساب “سایر حسابهای دریافتنی (سرفصل کل) – سپرده‌ها و ودایع (سرفصل معین) – ودیعه اجاره (سرفصل تفصیلی)” را بدهکار و حساب “موجودی نقد (کل) – بانک (معین)” خود را بستانکار نمائید. ودیعه اجاره        ***            بانک             *** برای هزینه اجاره نیز با توجه به اینکه بایستی مالیات آن را کسر نمائید، ثبت حسابداری … بیشتر بخوانیدثبت رهن و اجاره در حسابداری

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید