گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ثبت حسابداری برای طی شدن مراحل مختلف مثل چک در حال وصول، چک وصول شده، چک وصول نشده و چک برگشتی و چک تعویض شده:

ثبت حسابداری چک

۱) دریافت چک بلند مدت: اسناد دریافتنی بلند مدت (بد) ح‌دریافتنی/پیش دریافت درآمد/… (بس) ۲) خوابانیدن چک به بانک جهت وصول: اسناد دریافتنی درجریان وصول (بد) اسناد دریافتنی بلند مدت (بس) ۳) وصول چک توسط بانک: بانک (بد) اسناد دریافتنی درجریان وصول (بس) ۴) چک برگشتی: ح‌دریافتنی (بد) اسناد دریافتنی درجریان وصول (بس) ۵) تعویض … بیشتر بخوانیدثبت حسابداری برای طی شدن مراحل مختلف مثل چک در حال وصول، چک وصول شده، چک وصول نشده و چک برگشتی و چک تعویض شده:

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید