گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

موقوفات عام

شماره:۱۶۸۵۱/۲۴۲۳/۵/۳۰ تاریخ: ۱۳/۰۶/۱۳۶۹ پیوست: سازمان حج و اوقاف و امورخیریه بازگشت بنامه شماره ۴۱۶۵/۱۳۰ مورخ ۲۱/۵/۱۳۶۹ عنوان وزیرمحترم امور اقتصادی و دارائی اشعارمیدارد: بموجب مقررات ماده ۷ آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ۲ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۴۵وماده ۲۱آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ۴ماده ۲ قانون مالیا- تهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ مجلس … بیشتر بخوانیدموقوفات عام

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید