گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ابطال بخشنامه شماره۴۳۳۸۸ مورخ ۲۹/۸/۷۸

مالیات پیمانکاران

شماره:۱۳۱۹/۸۳/۲۱۱ تاریخ:۲۲/۰۱/۱۳۸۵ پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مجله مالیات تصـویـر دادنـامـه شـمـاره۵۶۰ هـیـأت عـمـومـی مـحترم دیـوان عـدالت اداری مـوضـوع ابـطال بخـشـنامـه شـمـاره ۴۳۳۸۸ مـورخ … بیشتر بخوانیدابطال بخشنامه شماره۴۳۳۸۸ مورخ ۲۹/۸/۷۸

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید