گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور.

بخشنامه مالیاتی

شماره:۶۳/۹۳/۲۰۰ تاریخ: ۸/۶/۱۳۹۳ پیوست: بخشنامه   ۶۳ ۹۳ ماده (۲) و تبصره(۹) ماده (۵۳) م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور. نظر … بیشتر بخوانیدعدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور.

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید