گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

تعیین تکلیف درخصوص سازمان های وابسته به شهرداری

بخشنامه مالیاتی

شماره: ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د تاریخ: ۱۷/۰۶/۱۳۹۷   امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی …..     بر اساس مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده ۵۴ قانون شهرداری، الگوی  اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری ها تغییر یافته و سازمان های ایجاد شده … بیشتر بخوانیدتعیین تکلیف درخصوص سازمان های وابسته به شهرداری

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید