گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وصول مالیات

شماره:۹/۹۳/۲۰۰ تاریخ: ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ پیوست:دارد بخشنامه   ۹ ۹۳ تبصره ۲ ماده ۲ م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  بـه پیوسـت رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری … بیشتر بخوانیدابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص شمول مالیات درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۹۴۱/۵/۳۰ تاریخ: ۰۲/۰۴/۱۳۸۱ اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر بخشنامه شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ معاون اول محترم رئیس جمهور ، در خصوص مشمول مالیات … بیشتر بخوانیددر خصوص شمول مالیات درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید