گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران

وصول مالیات

شماره: ۶۰۶۲۲/۲۱۰ تاریخ: ۲۱/۰۷/۱۳۸۸ پیوست: دارد بخشنامه ۰۴۹ ۱۳۸۸ بند یک ماده ۲ و ماده ۵۹ م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران تصویر تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ ک مورخ ۳۱/۵/۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مندرج در شماره ۱۸۷۸۱ مورخ ۲/۶/۸۸ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران … بیشتر بخوانیدارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید