گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

بخشنامه مالیاتی

شماره: ۲۱۰/۹۹/۳۸ تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ بخشنامه ۳۸ ۹۹ مواد ۲ و۲۸۰ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ به پیوست دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷) ، جهت … بیشتر بخوانیدابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وصول مالیات

شماره:۹/۹۳/۲۰۰ تاریخ: ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ پیوست:دارد بخشنامه   ۹ ۹۳ تبصره ۲ ماده ۲ م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  بـه پیوسـت رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری … بیشتر بخوانیدابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فعالیت های اقتصادی موسسات موضوع ماده ۲

وصول مالیات

شماره : ۱۱۳۰۴ /۶۲۴۷/۲۰۱ تاریخ:۱۵/۱۱/۱۳۸۲ پیوست:   سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی  جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه … بیشتر بخوانیدفعالیت های اقتصادی موسسات موضوع ماده ۲

در خصوص لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی

معافیت مالیاتی

شماره :۵۸۱۱۸ تاریخ :۱۴/۱۰/۱۳۸۱ پیوست:  سازمان امور اقتصادی و دارایی استان  شورای عالی مالیاتی  اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی  دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی  دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی  جامعه‌حسابداران‌رسمی‌ایران  متعاقب موافقت مقام معظم رهبری مبنی برلغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی و ضرورت تحقق موارد تعیین شده توسط معظم … بیشتر بخوانیددر خصوص لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی

ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۲

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۳۹۸۸/۴۴۵۶/۴/۳۰ تاریخ: ۱۱/۰۲/۱۳۷۵ پیوست: ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ ماده یک – اشخاص موضوع بندهای ۲و۴ماده۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند۶۶ واصلاحیه بعدی آن در تهران و هر یک از شهرستانها موظفند وفق قانون ومقررات مربوط فعالیتهای اقتصادی خود را در دفاتر قانونی ثبت و هر ساله … بیشتر بخوانیدضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۲

لزوم اخذ گواهی اشخاص مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم

دستور العمل مالیاتی

شماره: ۱۳۶۶۱/۱۱۶۳/۵/۳۰ تاریخ: ۲۷/۰۴/۱۳۷۱ پیوست: سازمان ثبت واسناد واملاک کشور نظرباینکه با اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ وبراساس مقررات بند د ماده ۱قانون مزبوردرآمد حاصل ازحق واگذاری محل ، مستغلات ونقل وانتقالات قطعی املاک اشخاص موضوع بندهای ۲ قانون مالیاتهای مستقیم ازاول سالجاری بدون رعایت معافیتهای مقرردرهرمورد به نرخهای مربوط … بیشتر بخوانیدلزوم اخذ گواهی اشخاص مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم

عدم کسر مالیات اجاره از مشمولین بند ۳ ماده ۲ موقوفات

معافیت مالیاتی

شماره: ۲۴۸۳۰/۲۴۲۶/۵/۳۰ تاریخ: ۲۰/۰۷/۱۳۷۱ پیوست: پیرو بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۷۹۲۶/۲۰۰۶-۵/۳۰ مورخ ۷/۶/۱۳۶۸ باتوجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام موضوع بند۳ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و با عنایت به مفاد تبصره ۵ ذیل ماده مذکور مبنی براینکه تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آئین نامه اجرائی مربوطه درهرسال خواهد بودیادآوری مینماید، در … بیشتر بخوانیدعدم کسر مالیات اجاره از مشمولین بند ۳ ماده ۲ موقوفات

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید