گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

موقوفات در عراق

موقوفات مالیاتی

شماره: ۳۷۱۱۲/۳۰۷۳/۵/۳۰ تاریخ: ۲۵/۰۷/۱۳۷۲ پیوست: چون حسب اعلام سازمان اوقاف وامورخیریه ،امکان مصرف عوایدبعضی از موقوفات درعتبات عالیات واقع درکشورعراق بعلت وضع خاص منطقه وسایر مشکلات موجودتاکنون فراهم نگردیده ولزوم نگهداری عواید موردبحث به مدت ۵سال دیگرازسوی سازمان مذکوردرخواست گردیده است ،لذا ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۳۷۰۹/۴۱۰ مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ وتصاویرنامه شماره ۲۱۴۷/۴۱۰ مورخ ۱۰/۷/۷۲ و۶ … بیشتر بخوانیدموقوفات در عراق

مراجع ناظر موسسات

آیین نامه مالیاتی

شماره:۳۷۸۵۴/۲۶۹۷/۵/۳۰ تاریخ: ۰۶/۰۸/۱۳۶۸ پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها  پیرو بخشنامه شماره ۱۷۴۶۴/۴۸۶۸/۴/۳۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۶۸ متضمن ابلاغ آئینامه اجرائی موضوع تبصره ۴ ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی وبه منظور رفع ابهامات احتمالی نکات زیر متذکر میگردد. ۱ مراجع ناظری که قبلا” موافق آئینامه اجرائی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون … بیشتر بخوانیدمراجع ناظر موسسات

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید