گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

در خصوص لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی

معافیت مالیاتی

شماره :۵۸۱۱۸ تاریخ :۱۴/۱۰/۱۳۸۱ پیوست:  سازمان امور اقتصادی و دارایی استان  شورای عالی مالیاتی  اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی  دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی  دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی  جامعه‌حسابداران‌رسمی‌ایران  متعاقب موافقت مقام معظم رهبری مبنی برلغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی و ضرورت تحقق موارد تعیین شده توسط معظم … بیشتر بخوانیددر خصوص لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی

تشخیص اشخاص مشمول بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم توسط مامورین تشخیص مشخص گردد

وصول مالیات

شماره: ۱۲۲۰۶/۱۳۷۷/۴/۳۰ تاریخ: ۲۰/۰۳/۱۳۷۷ پیوست: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احتراما , پیرو نامه شماره ۱۷۰۳۰/۱۰۷۸-۵/۳۰ مورخ ۱۳/۴/۷۲ , نظر به اینکه ممکن است دفاتر اسناد رسمی در تشخیص اشخاص مصداق بند ۱ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن که مشمول مالیاتهای موضوع قانون مزبور نمی باشند مرتکب اشتباهاتی … بیشتر بخوانیدتشخیص اشخاص مشمول بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم توسط مامورین تشخیص مشخص گردد

مراجع ناظر موسسات

آیین نامه مالیاتی

شماره:۳۷۸۵۴/۲۶۹۷/۵/۳۰ تاریخ: ۰۶/۰۸/۱۳۶۸ پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها  پیرو بخشنامه شماره ۱۷۴۶۴/۴۸۶۸/۴/۳۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۶۸ متضمن ابلاغ آئینامه اجرائی موضوع تبصره ۴ ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی وبه منظور رفع ابهامات احتمالی نکات زیر متذکر میگردد. ۱ مراجع ناظری که قبلا” موافق آئینامه اجرائی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون … بیشتر بخوانیدمراجع ناظر موسسات

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید