گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

آیین نامه اجرایی بند ۳ماده ۲۴

آیین نامه مالیاتی

شماره:۲۲۴/ت ۴۱۷هـ تاریخ:۱۴/۰۱/۱۳۷۳ پیوست:  هیات وزیران درجلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه های اموراقتصادی ودارائی ودادگستری به شماره ۴۰۳۹۵/۱۳۴۶۶/۴/۳۰-۱۶/۱۲/۱۳۷۲وبه استنادبند (۳) ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – آئین نامه اجرائی بندمذکوررابه شرح زیرتصویب نمود. آئین نامه اجرائی بند(۳) ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ –  ماده ۱- استفاده ازمعافیت مالیاتی … بیشتر بخوانیدآیین نامه اجرایی بند ۳ماده ۲۴

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید