گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

عدم کسر مالیات اجاره از مشمولین بند ۳ ماده ۲ موقوفات

معافیت مالیاتی

شماره: ۲۴۸۳۰/۲۴۲۶/۵/۳۰ تاریخ: ۲۰/۰۷/۱۳۷۱ پیوست: پیرو بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۷۹۲۶/۲۰۰۶-۵/۳۰ مورخ ۷/۶/۱۳۶۸ باتوجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام موضوع بند۳ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و با عنایت به مفاد تبصره ۵ ذیل ماده مذکور مبنی براینکه تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آئین نامه اجرائی مربوطه درهرسال خواهد بودیادآوری مینماید، در … بیشتر بخوانیدعدم کسر مالیات اجاره از مشمولین بند ۳ ماده ۲ موقوفات

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید