گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

واریز مالیات بنیادها تا پایان ۸۰به حساب های خاص

وصول مالیات

شماره :۱۷۳۳۸ تاریخ :۰۸/۰۴/۱۳۸۲ پیوست: سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی حسب گزارشات واصله چون در مورد نحوه وصول مالیات بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش … بیشتر بخوانیدواریز مالیات بنیادها تا پایان ۸۰به حساب های خاص

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید