گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

دفاتر قانونی

Legal Offices    دفاتر قانونی

تنظیم دفاتر قانونی پلمپ شده شرکت‌هایی که طبق قانون٫ مشمول مالیات تکلیفی هستند الزامی است و بایستی صورت هزینه های سالانه را بر اساس استاندارد های حسابداری در آن درج کرده و در پایان سال مالیاتی در اختیار ممیزان سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند تا طبق قانون مالیات های مستقیم٬ مالیات شخص حقیقی یا حقوقی محاسبه و پرداخت شود.

رد دفاتر قانونی موجب علی الراس بوده و مودی مالیاتی را از بسیاری از بخشودگی ها و معافیت ها محروم می کنند. دفاتر  قانون باید حرفه ای و درست تنظیم شود تا ضریب رد آن توسط ممیزان مالیاتی کاهش یافته و شرکت/موسسه از تسهیلاتی که به موجب قانون برای ارائه دهنده دفاتر قبول شده تخصیص یافته (مثلا ۵ درصد معافیت مالیاتی برای قبولی ۳ سال متوالی دفاتر قانونی شرکت) بهره مند شود

حتی پس از صدور برگه تشخیص و پرداخت مالیات و دریافت مفاصا حساب نیز بهتر است دفاتر نگهداری شود

پلمپ دفاتر تجاری

همان طور که می دانید٫ کلیه دفاتر رسمی و قانونی  به  جز دفتر دارایی بایستی پیش از آن که چیزی در آن  نوشته شود٬ توسط اداره ثبت و اسناد٬  امضا و اوراق آن به  ترتیب شماره گذاری و با مهر سربی وزارت دادگستری  پلمپ و منگنه شود. در دفاتر قانونی٬ در صفحه اول و آخر٬ صفحات با قید تاریخ٬ مشخص و امضا شده و کلیه اعداد نیز با حروف نوشته شود. طبق قانون ۲ آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی٬ کلیه دفاتر روزنامه و کل بایستی به زبان فارسی تحریر شود و قبل از ثبت هر نوع معامله ای در آن٫ طبق ماده یازده و دوازده قانون تجارت٬ توسط نماینده اداره ثبت اسناد٬ امضا و پلمپ شود

نمونه تهیه دفاتر قانونی

(سایت پذیرش اظهارنامه الکترونیکی پلمپ دفاتر قانونی در این نشانی در دسترس است که با داشتن شناسه ملی می توانید نسبت به سفارش آن از سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کنید)

  • .
  • تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به قصد سوء استفاده نباشد٬ تا ۱۵ روز به تشخیص اداره مالیاتی قابل قبول بوده و بیش از پانزده روز نیز به تشخیص هیات ۳ نفری که موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم است٬ خللی در قانونی بودن دفاتر وارد نمی کند.
  • اگر شرکت یا موسسه شما تازه تاسیس شده است٬ تاخیر در ثبت دفتری هزینه ها تا ۳۰ روز از زمان ثبت شرکت مجاز است.
  • طبق ماده ۱۴ قانون تجارت٬ کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید نهایتا تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل شود.
  • طبق ماده ۱۵ قانون تجارت٬ شرکت/موسسه ای که دارای شعب در سطح کشور هستند با نظر به روش حسابداری خود٬ خلاصه عملیات شعب را اگر دارای دفاتر پلمپ شده هستند٬ سالی یک بار تا قبل از بستن حساب ها در دفاتر مرکز ثبت کنند.
  • طبق ماده ۱۶ قانون تجارت٬ تاخیر امضا و پلمپ دفاتر مشروط به این که تا تاریخ امضا و پلمپ٬ هیچ عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی کند.
  • مودیان مالیاتی بایستی دستورالعمل کار با نرم افزار های مالی خود را در اختیار ماموران رسیدگی کننده مالیات جهت صدور برگه تشخیص قرار داده و مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می کنند بایستی هر ۹۰ روز یک بار٬ خلاصه عملیات را حداکثر ۱۰ روز پس از پایان سه ماه به سازمان مالیاتی تسلیم  کنند.
  • مودیان مالیاتی مکلف هستند که خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را هر  یک از سه ماهه اول تا سه ماهه سوم هر سال مالی را حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از پایان سه ماهه سوم٬ به تسلیم اداره امور مالیاتی کرده و برای سه ماهه چهارم نیز تا تاریخ انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه فرصت دارند
در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید