معافیت مالیاتی
فهرست مطالب

اعلام اسامی انجمنها و هیاتهای مذهبی و اقلیتهای دینی

شماره: ۶۶۴۹/۴۳
تاریخ: ۱۴/۰۵/۱۳۷۷
پیوست:
جناب آقای ظریف گلزار
مدیرکل محترم مالیات برشرکتها

 

سلام علیکم , عطف به نامه شماره ۷۹/م/۳۷ مورخ ۲۲/۴/۷۷ از آنجا که براساس ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی موضوع بند ۵ ماده ۲قانون مالیاتهای مستقیم ” انجمنهای و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیت دینی مذکور در قانون اساسی مکلفند گواهی لازم مبنی بر تصویب رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و یک نسخه از آنرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی و … تسلیم نمایند. “ وزارت متبوع انتظار دارد مسئولین محترم امر در آن وزارتخانه به انجمنهای مزبور تکلیف نمایند جهت استفاده از معافیت مالیاتی , حتما گواهی موضوع این بند را از وزارت کشور اخذ نمایند. لهذا به لحاظ تسریع در اجرای مفاد قانون , به پیوست اسامی انجمنها و هیأتهای مذهبی که تا این تاریخ به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب , مستقر در وزارت کشور , رسیده به پروانه فعالیت دریافت نموده اند جهت اقدامات بعدی ارسال می گردد . بدیهی است بقیه تشکلهای مذهبی که نام آنها در این فهرست نیامده است تا زمانی که گواهی لازم مبنی بر تصویب رسمیت آنها توسط این وزارت صادر نشده , مشمول معافیت مزبور نخواهند بود .

۱- انجمن زرتشتیان اعران ۲- انجمن کلیمیان تهران ۳- انجمن آشوریهای تهران ۴- انجمن موبدان و موبد زادکان زرتشتی ۵- انجمن زرتشتیان کرج ۶- انجمن زرتشتیان شریف اباد مقیم تهران ۷- انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران ۸- انجمن زرتشتیان کرمان سیدجواد ذاکر -مدیرکل سیاسی

امتیاز دهید post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *